Αγωγές περί νομής ακινήτων (για διατάραξη ή αποβολή από τη νομή ή τη συννομή)

Αυτές είτε λειτουργούν μόνες τους είτε συμπλέκονται με διεκδικητικές αγωγές (στην τελευταία περίπτωση μόνον εάν η διεκδικητική αγωγή έχει σαν βάση της χρησικτησία δεκαετή ή εικοσαετή).

Χωρίζονται σε δύο είδη :

Στην αγωγή περί αποβολής από την νομή (όταν τρίτος ή συγκύριός μας παράνομα και χωρίς δικαίωμα μας έχει αποβάλει από την νομή μας ή την συννομή μας σε ακίνητο για να το ιδιοποιηθεί) και

Στην αγωγή περί διαταράξεως από την νομή (όταν τρίτος ή συγκύριός μας μας παράνομα και χωρίς δικαίωμα μας διαταράσσει αλλά δεν μας έχει αποβάλει από την νομή μας ή την συννομή μας σε ακίνητο για να το ιδιοποιηθεί).