Αδικοπραξίες

Αγωγές ατομικά κατά δημοσίων υπαλλήλων στα πολιτικά δικαστήρια για πράξεις και παραλείψεις τους που επέφεραν ζημία ή ηθική βλάβη ( ιδιαίτερα κατά υπαλλήλων πολεοδομίας)  ΝΕΟ

Αγωγές κατά πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών για παράνομες ή εσφαλμένες εγγραφές, τις οποίες έκαναν κατά την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων κτισμάτων ΝΕΟ