Ανακοπές κατά κατασχέσεων και πλειστηριασμών

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΑΣΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΑΣ

(Το λήμμα αυτό αφορά κατά κύριο λόγο δανειολήπτες/εγγυητές τραπεζικών δανείων)

H ώρα της κατάσχεσης καταφθάνει με την επίδοση της σχετικής έκθεσης από τον δικαστικό επιμελητή στον οφειλέτη ή/και στον εγγυητή με την οποία συνάμα προσδιορίζεται ο τόπος, χρόνος και υπάλληλος του πλειστη ριασμού ενώπιον του οποίου θα λάβει χώρα ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός του/των ακινήτου/ων του οφειλέτη/εγγυητή .

Πως θα αποτρέψετε τον πλειστηριασμό των ακινήτων σας ακόμη και αν έχετε χάσει την δίκη της ανακοπή σας κατά της διαταγής πληρω- μής;

Εδώ παρατηρούμε τα εξής:

Πρώτον: Εάν εξακολουθεί να είναι εκκρεμής ανακοπή σας κατά της ουσίας της υποθέσεως, δηλαδή αυτή κατά της διαταγής πληρωμής, και δεν έχετε προβεί σε  αίτηση αναστολής της διαταγής πληρωμής ή εάν οιαδήποτε από αυτές (ανακοπή-αίτηση αναστολής) έχει απορριφθεί και η τράπεζα -ή το fund- σας κοινοποιήσει έκθεση κατάσχεσης/πλειστηριασμού κατά ακινήτου/ων  σας, τότε  Εσείς θα πρέπει :

Α] Να καταθέσετε αυτοτελή ανακοπή σας με την οποία να ζητάτε την ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης/πλειστηριασμού του ακινήτου/ων σας καθώς επίσης και

Β] Να καταθέσετε αίτηση αναστολής εκτελέσεως ώστε να ανασταλεί ο πλειστηριασμός μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της εν λόγω ανακοπής σας.

Δεύτερον: Εάν δεν έχετε ασκήσει ανακοπή ουσίας, δηλαδή αυτήν κατά της διαταγής πληρωμής, ή  εάν απορρίφθηκε τελεσιδίκως η ανακοπή σας ουσίας τότε κατά κύριο λόγο έχετε τις εξής βάσεις για να ανακόψετε  την κατάσχεσης και τον πλειστηριασμό του ακινήτου/ακινήτων σας (=ζητήσετε την ακύρωση της) :

1ον)  Στην περίπτωση που η εμπορική αξία του/των ακινήτου/ων σας που κατασχέθηκαν είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την οφειλή σας και υπερκαλύπτετε από ένα και μόνον ακίνητό σας ή από μερικά από αυτά τότε μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθούν κάποια ακίνητα σας από την κατάσχεση/πλειστηριασμό, τα οποία για σάς είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να ικανοποιηθεί η τράπεζα από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το δικαστήριο να προταχθεί συγκεκριμένο ακίνητο/ακίνητά σας για κατάσχεση και πλειστηριασμό, το οποίο/τα οποία υπερκαλύπτουν την οφειλή σας και έτσι να διασώσετε αυτά που είναι κύριας σημασίας για εσάς.

2ον) Στην περίπτωση που διατάσσεται ο πλειστηριασμός ενός μόνον ακινήτου σας πολλαπλασίας αξίας από την οφειλή σας μπορείτε να ζητήσετε με αίτησή σας την αναστολή του πλειστηριασμού επειδή η τέτοια κατάσχεση και πλειστηριασμός αντίκεινται στη Δημόσια τάξη λόγω της πρόδηλης αδικίας εις βάρος σας και της υπερακοντίσεως του σκοπού της ικανοποιήσεως της τράπεζας/fund εναντίον σας. Η νόμιμη αξίωση της τράπεζας/fund να ικανοποιηθεί από ένα ακίνητό σας, που είναι πολλαπλασίας αξίας της απαίτησής της, πρέπει να υποχωρήσει μπροστά στην αδικία που θα είναι να χάσετε εσείς ένα  ακίνητό σας, το οποίο είναι πολλαπλασίας αξίας από την τέτοια οφειλή σας και θα πρέπει η τράπεζα/το fund να περιμένει έως ότου το ποσόν της οφειλής σας διογκωθεί περαιτέρω τόσο σημαντικά ώστε να αμβλυνθεί η τέτοια διαφορά μεταξύ του κατεσχημένου ακινήτου σας και της απαίτησής της.

Επισημαίνω  ότι το κατεσχημένο/πλειστηριαζόμενο ακίνητό σας θα πρέπει όχι απλά να είναι μεγαλύτερης εμπορικής αξίας αλλά να υπερβαίνει πολλαπλασίως την οφειλή σας για την οποία επισπεύδεται εις βάρος σας ο πλειστηριασμός π.χ. να επισπεύδεται πλειστηριασμός εναντίον σας για 50.000 ευρώ ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου σας είναι 600.000 Ευρώ.

3ον) Στην περίπτωση που η αναγραφόμενη στην έκθεση κατάσχε σης/πλειστηριασμού αξία του ακινήτου σας είναι μικρότερη της αληθούς εμπορικής του, τότε έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης/περίληψης (πλειστηριασμού) αντικρούοντας την αξία εκτίμησης των πλειστηριαζομένων περιουσιακών στοιχείων σας (μια πού κατά κανόνα ο εκτιμητής που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής της τράπεζας θα εκτιμή σει όσο γίνεται χαμηλότερα το ακίνητό σας).

Σε αυτή την περίπτωση φυσικά δεν μπορεί να επιτύχετε την εξαίρεση του περιουσιακού σας στοιχείου ούτε την αναστολή του πλειστηριασμού του ακινήτου σας για αόριστο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρθηκε στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις 1 και 2, πλήν όμως επιτυγχάνετε δύο πράγματα (εφόσον φυσικά έχετε καταθέσει συνάμα με την ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως και έχετε επιτύχει να έχετε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που διατάσσει την αναστολή), δηλαδή :

Α) Να ανασταλεί ο πλειστηριασμός μέχρι την έκδοση αποφάσεως, συνήθως τελεσίδικης, επί της ανακοπής σας αυτής δηλαδή περίπου για δύο χρόνια

Β) Εφ΄ όσον επιτύχετε ευνοϊκή απόφαση για την αναστολή είναι ευκολότερο για σας να ζητήσετε και να επιτύχετε ρύθμιση από την τράπεζα/fund με ευνοϊκούς όρους λόγω της αδυναμίας προσμονής της τράπεζας/fund να αναμείνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής σας κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ

Η πολύχρονη εμπειρία μας είναι τέτοια ώστε να  εξασφαλίζει την άκρα αποδοτικότητα κατάστρωσης των νομικών συλλογισμών και επιχειρημάτων που αναγράφονται παραπάνω. Κοντολογίς, κατά την συγγραφή της ανακοπής σας (εκτελέσεως) επεξεργαζόμενοι όλα τα στοιχεία  που έχουμε στα χέρια μας καθώς και όσα από τον Νόμο πρέπει να δημιουργήσουμε για να τα εκθέσουμε στην ανακοπή σας εξετάζουμε την εν παραλλήλω ή συμπλεκτική εφαρμογή των παραπάνω νομικών βάσεων και τις εφαρμόζουμε καταλλήλως με σκοπό, φυσικά, την τελεσφόρηση τους ώστε να διασώσετε τα κατεσχημένα και προς πλειστηρίαση περιουσιακά στοιχεία σας, όπως ο Νόμος ορίζει.

———————————————————————————————–

Σημ.* Η κάθε ανώνυμη εταιρεία που εκτελεί τραπεζιτικές εργασίες εσφαλμένως αναγράφεται από όλους με κεφαλαίο Τ (Ταύ) όταν αναφέρεται ως απλό ουσιαστικό, τούτο δε επειδή με κεφαλαία γράμματα αναγράφονται μόνον οι σπουδαίου, κρατικού ή ιερού χαρακτήρος λέξεις, ούτε δε σε οιανδήποτε περίπτωση αποτελεί η τράπεζα Ιδρυμα επειδή ουδόλως έχει τα χαρακτηριστικά αυτού κατά τον Αστικό Κώδικα.

Copyright : 2ΑΠΡ2020 Γεώργιος Θ. Κωσταρέλλος

Γεώργιος Θ. Κωσταρέλλος

Δικηγόρος

Email : costarelloslaw@yahoo.gr

Φορητό :6936428888