Αρνητική αγωγή αναγνώρισης μηδενικής οφειλής

Μετά την διακρίβωση του αληθούς και νομίμου υπολοίπου του δανείου σας και σε περίπτωση που γνωρίζατε ότι το υπόλοιπό σας ήταν «μικρό» σε σχέση με το ληφθέν μπορεί να νιώσετε στην ευχάριστη έκπληξη να διαπιστώσετε ότι το δάνειό σας μετά την αφαίρεση των παρανόμων χρεώσεων που σας επιβλήθηκαν, είναι μηδενικό γεγονός που το κοινοποιούμε δεόντως στην τράπεζα ζητώντας :

1ον) την διαγραφή της οφειλής σας και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή σιωπής της ασκούμε αγωγή για αναγνώριση της εξοφλήσεως της οφειλής σας και

2ον) χρηματική ικανοποίηση απο την τράπεζα λόγω της ηθικής βλάβης που σας επέφερε με το να σας παρουσιάζει ως υπερήμερο, να σας έχει καταχωρήσει στον Τειρεσία, κ.τ.τ.