Αδικοπραξίες

  • Αδικοπραξίες

    Αγωγές ατομικά κατά δημοσίων υπαλλήλων στα πολιτικά δικαστήρια για πράξεις και παραλείψεις τους που επέφεραν ζημία ή ηθική βλάβη ( ιδιαίτερα κατά υπαλλήλων πολεοδομίας)  ΝΕΟ Αγωγές κατά πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών για παράνομες ή εσφαλμένες εγγραφές, τις οποίες έκαναν κατά την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων κτισμάτων ΝΕΟ

  • Αδικοπραξίες

    Αγωγές ατομικά κατά δημοσίων υπαλλήλων στα πολιτικά δικαστήρια για πράξεις και παραλείψεις που επέφεραν ζημία ή ηθική βλάβη στον ενάγοντα (διαίτερα κατά υπαλλήλων πολεοδομίας) Αγωγές κατά πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών για παράνομες ή εσφαλμένες εγγραφές, τις οποίες έκαναν κατά την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων κτισμάτων.